Fundadoras

Lyndsey Ekstrom

Lyndsey Ekstrom

Cofundadora

Keri Evans

Keri Evans

Cofundadora

Christy Hepworth

Christy Hepworth

Cofundadora

Adam Hepworth

Adam Hepworth

Cofundador

Vice Presidents

Stacy Sova

Stacy Sova

Vice-Presidente de Ventas Norteamericanas